2005
2006
2007
2008
2009
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Konkursa
Draudzīgā aicinājuma balva
"CĒSU SKOLOTĀJS"
nolikums

Mērķis
  Celt Cēsu pilsētas un Cēsu rajona izglītības kvalitāti, stimulējot skolotāju mērķtiecīgu radošo darbību skolēnu intelektuālo spēju attīstībā.

Dalībnieki
  Cēsu pilsēta un Cēsu rajona vispārizglītojošo skolu skolotāji, kuru skolēni guvuši panākumus rajona, novada, valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnicisko darbu konferencēs.

Laiks
  Mācību gads (no 1.septembra līdz nākošā gada 1.jūlijam).

Vieta
  Cēsu pilsēta un Cēsu rajons. Konkursa noslēguma laiku un vietu vadība paziņo vismaz divas nedēļas iepriekš.

Vadība
  Draudzīgā aicinājuma fonds, Cēsu pilsētas dome un Cēsu rajona padome. Komisiju veido pa vienam pārstāvim no katras minētās organizācijas un sekretārs. Vadība darbu veic sabiedriskā kārtā.

Datu bāze
  Par konkursa datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto skolēnu novada, valsts un atklāto olimpiāžu rezultātus, skolēnu zinātniskās biedrības organizēto zinātnisko lasījumu rezultātus, kā arī Cēsu pilsētā un Cēsu rajonā organizēto rajona olimpiāžu rezultātus.
  Konkursa vadībai ir tiesības paplašināt vai sašaurināt izmantojamo datu bāzi par to iepriekš paziņojot mācību gada sākumā (ne vēlāk par 1.oktobri).

Kandidātu apstiprināšana
  Konkurss ir atklāts. Datu bāzi veido centralizēti. Kandidātu rezultātus no Cēsu pilsētas apstiprina Cēsu izglītības nodaļa, bet no Cēsu rajona - Cēsu rajona skolu valde līdz 1. septembrim. Minēto iestāžu darbinieki pārbauda kandidātu rezultātu atbilstību datu bāzei un pārbaudītos pieteikumus nodod konkursa organizācijas komisijai.

Vērtēšana
  Konkursā vērtē skolotājus individuāli trīs nominācijās:

 • Pamatskolu skolotāji (strādājošie pamatskolās),
 • Vidusskolu skolotāji (strādājošie vidusskolās neatkarīgi no klašu grupas),
 • Ģimnāziju skolotāji (strādājošie ģimnāzijās),
    Līdz 2007.gadam divās nominācijās: pamatskolu skolotāji (strādājošie pamatskolās) un vidusskolu skolotāji (strādājošie vidusskolās un ģimnāzijās, neatkarīgi no klašu grupas).
    Ja skolotājs strādā vairākās skolās gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs, tad viņa rezultāti tiek vērtēti nominācijā pēc pamatdarba.
    Visās nominācijās skolotājus vērtē pēc skolēnu sasniegumiem rajona, novada, valsts (arī atklātajās) un starptautiskajās olimpiādēs, kā arī zinātniskajos pētījumos. Katra skolēna iegūtās vietas attiecīgajā olimpiādē novērtē pēc vērtējuma skalā dotajiem punktiem.

 •     Vērtējumu skala
  1) Rajona olimpiādēs tiek piešķirti sekojoši punkti:
 • par atzinību - 1 punkts,
 • par 3. vietu - 2 punkti,
 • par 2. vietu - 3 punkti,
 • par 1. vietu - 5 punkti.
  2) Novada, valsts un atklātajās olimpiādēs, kā arī zinātniskajos lasījumos tiek piešķirti sekojoši punkti:
 • par atzinību - 6 punkti,
 • par 3. vietu - 7 punkti,
 • par 2. vietu - 8 punkti,
 • par 1. vietu - 10 punkti.
  3) Par sasniegumiem reģionālajās (starptautiskajās) olimpiādēs punktu skaits tiek pusotrkāršots (attiecībā pret novada, valsts un atklātajām olimpiādēm).
  4) Par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs punktu skaits tiek divkāršots (attiecībā pret novada, valsts un atklātajām olimpiādēm).
    Skolotāja reitingu nosaka sekojoši: visi iegūtie punkti dažādās olimpiādēs tiek summēti. Ja vienam skolotājam vienā olimpiādē ir vairāki skolēnu sasniegumi, tad, pēc komisijas ieskatiem, var tikt pielietots korigējošasis koefeicients (ģeometriski progresējošs) katram nākošajam sasniegumam sākot no otrā labākā.

  Apbalvošana
    Katrā nominācijā ar ceļojošo balvu apbalvo 12 skolotājus (2005.gadā 10), kuri ieguvuši visaugstāko reitingu:

 • par 1. - 6.vietu (2005.gadā par 1.-5.vietu) DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVA ("Pūce");
 • par 7. - 12.vietu (2005.gadā par 6.-10.vietu) CERĪBU BALVA ("Stikla kalns");
 • īpašos gadījumos komisija piešķir MIERINĀJUMA BALVU.
    Visi laureāti saņem ADRESI -  DIPLOMU.
    Uz BALVAS tiek iegravēts skolotāja vārds, uzvārds, skola un gads. Ceļojošā BALVA paredzēta 10 gadiem. Pēc 10 gadiem BALVU savā īpašumā iegūst skolotājs, kurš to izcīnījis visvairāk reižu (bet ne mazāk par 3 reizēm). Vienāda skaita reižu gadījumā BALVU savā īpašumā iegūst skolotājs, kurš to izcīnījis pēdējais. Ja to nav izdevies izdarīt nevienam skolotājam, BALVA paliek DA fonda īpašumā.
    ADRESI - DIPLOMU skolotājs iegūst savā īpašumā. Tā satur informāciju par nolikumu, laureātiem un atbalstītājiem.

  Īpaši noteikumi
    Skolotājs, saņemot ceļojošo Draudzīgā aicinājuma balvu - CĒSU SKOLOTĀJS, ir atbildīgs par tās saglabāšanu un savlaicīgu atdošanu (līdz 1. septembrim) DA Cēsu Valsts ģimnāzijā.
    Skolotājs, kurš nepiedalās BALVAS pasniegšanas ceremonijā, saņem tikai ADRESI. BALVA šajā laikā glabājas DA Cēsu Valsts ģimnāzijā.
    Skolotājs var pasūtīt BALVAS kopiju.
    Visi konkursa rezultāti tiks publiskoti mājas lapā www.konkurss.lv


  Oficiālie atbalstītāji
      Cēsu pilsētas dome (Gints Šķenders)
      Cēsu rajona padome (Andris Neimanis)
      "Dagra" (Jānis Zilveris)
      "Latgales druka" (Andis Kazaks)
      "Vīrāža" (Edvīns Vaseris)
      Aleksandrs Bimbirulis
  Mākslinieki
      Juris Gagainis - darināja PŪCES
      Irēna Martinsone - veidoja ADRESES
      Jānis Baikovskis - gatavoja DIPLOMUS
      Inga Miezīte - noformēja
  Mājas lapu veidoja un rezultātus apkopoja
      Andrejs Rampāns

 • 
  Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
  Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
  Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]

  Draudzīgā aicinājuma fonds 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   konkurss.lv[at]gmail.com
    Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē   Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns