DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVA

[ Atpakaļ ][ Galvenā lapa ]

NOLIKUMS
Mērķis
  Celt izglītības prestižu
- stimulējot skolēnu un skolotāju radošo darbību,
- veicinot skolēnu intelektuālo spēju attīstību.
Dalībnieki
  Vispārizglītojošo skolu skolēni, kuri guvuši panākumus novada un valsts mēroga olimpiādēs un skolēnu zinātniskajos lasījumos.
Laiks
  Mācību gads (no 1.septembra līdz nākošā gada 1.augustam).
Vieta
  Latvijas Republika.
Konkursa noslēguma laiku un vietu vadība paziņo vismaz divas nedēļas iepriekš.
Vadība
  Draudzīgā aicinājuma fonds un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
Datu bāze
  Par konkursa datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas organizēto skolēnu valsts un atklāto olimpiāžu rezultātus, Skolēnu zinātniskās biedrības organizēto zinātnisko lasījumu rezultātus un Junior Achievement vadīto skolēnu mācību firmu darbības un biznesa plānu konkursu (turpmāk visus sasniegumus apzīmēsim - olimpiāde) vērtējumu.
  Konkursa vadībai ir tiesības paplašināt vai sašaurināt izmantojamo datu bāzi par to iepriekš paziņojot mācību gada sākumā (ne vēlāk par 1.oktobrī).
  Pretenzijas un labojumus par šajā datu bāzē publicētajiem olimpiāžu rezultātiem sūtīt uz e-pastu konkurss.lv@gmail.com. Pēc 1.augustam iesūtītie labojumi netiek ņemti vērā nomināciju noteikšanā.
Apbalvošana
  Katrā nominācijā apbalvo divpadsmit labākās skolas:
 • par 1. - 3.vietu (A,B,C) skola saņem ceļojošo SAPŅU BALVU (Pūce) un ADRESI-DIPLOMU;
 • par 4. - 6.vietu (D,E,F) skola saņem ceļojošo GANDARĪJUMA BALVU (Globuss) un ADRESI-DIPLOMU;
 • par 7. - 9.vietu (G,H,I,J) skola saņem CERĪBU BALVU (Stikla kalns) un ADRESI-DIPLOMU;
 • par 10. - 12.vietu (J,K,L) skola saņem DIPLOMU.
    Uz BALVAS tiek iegravēts skolas nosaukums un gads.
  Ceļojošā BALVA paredzēta 10 gadiem. Pēc 10 gadiem BALVU savā īpašumā iegūst skola, kura to izcīnījusi vairāk par 3 reizēm. Ja to nav izdevies izdarīt nevienai skolai, BALVAS piederību izlemj DA fonda valde.
    ADRESI - DIPLOMU skola iegūst savā īpašumā. Tā satur visu informāciju par mācību gada visu skolu un rajonu sasniegumiem olimpiādēs.
 • Vērtēšana
    Konkursā vērtē skolas.
    Skolas vērtē trijās nominācijās:
        - Republikānisko pilsētu skolas,
        - Pilsētu skolas,
        - Lauku skolas.
    Republikānisko pilsētu skolu nominācijā tiek vērtētas Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils skolas.
    Pilsētu skolu
  nominācijā tiek vērtētas to pilsētu, kurās ir vismaz 3 pamata vai vidējās izglītības iestādes, skolas.
    Pārējas skolas tiek vērtētas lauku skolu nominācijā.
    Konkursa vērtējumā tiek iekļautas tās skolas, kurās 5.-9.klasēs un 10.-12.klasēs ir vismaz 50% no skolēnu skaita, kuru nosaka Izglītības likums, MK un IZM noteikumi (pārējās skolas reitingā ir ārpus konkursa). Pašlaik spēka ir IZM rīkojums Nr 313 - minimālais skolēnu skaits klasē: lauku skolās 8 (pamatskola)/ 15 (vidusskola), pilsētu skolās 18(pamatskola) / 22 (vidusskola).
    Katrā olimpiādē par skolēnu iegūtajām vietām skolai tiek piešķirti punkti pēc šādas skalas:
        - par 1. vietu - 5 punkti;
        - par 2. vietu - 3 punkti;
        - par 3. vietu - 2 punkti;
        - par atzinību - 1 punkts.
    Katrā olimpiādē skolas iegūto punktu summai tiek noteikts ierobežojums, ierobežojumu nosaka konkursa vadība (līdz 2005./2006.m.g. tas ir 33 punkti - pa trim 1., 2., 3. vietām un atzinībām). No 2005./2006.m.g. maksimālais punktu skaits atkarīgs no skolēnu skaita skolā 5. - (9.) 12.klasēs:
        - līdz 400 skolēniem - 33 (pa trim 1., 2., 3. vietām un atzinībām),
        - no 401 līdz 600 skolēni - 44 (pa četrām 1., 2., 3. vietām un atzinībām),
        - līdz 601 līdz 800 skolēni - 55 (pa piecām 1., 2., 3. vietām un atzinībām),
        - 801 un virāk skolēni - 66 (pa sešām 1., 2., 3. vietām un atzinībām)
    Mācību gada laikā visās olimpiādēs iegūto punktu summu dala ar skolēnu skaitu 5.-12. klasēs un pareizina ar 100 (tas ir sasniegumu mērs uz 100 skolēniem).
    No 2001.gada 1.septembra tiek ieviests koeficients par dauzdpusību. Skolām, kurām sasniegumi ir:
        - tikai vienā priekšmetā, reitinga aprēķināšanā - koeficents 0,5 ;
        - divos priekšmetos, reitinga aprēķināšanā - koeficients 0,75 ;
        - pārējām skolām - koeficients 1,0.
    Iegūtais skaitlis ir skolas reitings pēc Draudzīgā aicinājuma fonda skalas.
    Ja vairākām skolām ir vienāds reitings, tad augstāka vieta tiek piešķirta skolai, kurai ir lielāks absolūtais punktu skaits.
  Īpaši noteikumi
    Skola (direktora personā), saņemot ceļojošo SAPŅU BALVU (Pūce), GANDARĪJUMA BALVU (Globuss) vai CERĪBU BALVU (Stikla kalns), ir atbildīga par tās saglabāšanu un savlaicīgu atdošanu (līdz 1.augustam) DA Cēsu Valsts ģimnāzijā (Pūces ielā 2, Cēsis).
    Skola, kura nepiedalās BALVAS pasniegšanas ceremonijā, saņem tikai ADRESI. BALVA šajā laikā glabājas DA Cēsu Valsts ģimnāzijā.
    Skola vai pašvaldība var pasūtīt BALVAS kopiju.

  [ Atpakaļ ][ Galvenā lapa ]

  Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com.