Atpakaļ ] [ konkurss.lv ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa Draudzīgais aicinājums
Savu dziņu pēc gaismas lauki rāda un arī pierāda darbos.
Iesim viņiem talkā!
  Tauta ir modusies uz jaunu, jauku dzīvi. Atmoda aptver saimniecisko un garīgo dzīvi. Modušās ir pilsētas, modušies ir lauki.
  Bet vēl arvienu gaisma gaišāki plūst pilsētās. Tomēr lauki prasa savu tiesu, prasa neatvairāmi. Savu dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas lauki rāda un arī pierāda darbos: dibinās mazpulki, biedrības atjaunojas, apvienojas, skolas atver savus logus, skolotājs atkal iesoļo sava pagasta sabiedriskajā dzīvē.
  Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu; vairojas teātra izrādes, koncerti; iesāktās sabiedriskās ēkas steidz uzcelt, uzceltās un gatavās grib pušķot un greznot; nāk prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem, gleznām u. c., bet visvairāk prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt.
  Iesim viņiem talkā!
  Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, un ja ne savā, tad vismaz katram sava tēva pagastā. Patukši ir arī grāmatu skapji pagasta skolā, kurā mēs kādreiz esam gājuši. Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu pagastu, savu tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu veco skolu.
  Iesim viņiem talkā!
  Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk sasniedzams. Dāvināsim viņiem grāmatas, gleznas, mākslas darbus, palīdzēsim katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas instrumenta. Daudzas skolas, daudzi biedrību nami ir vēl vienmēr bez sava radio. Mūsu baznīcu sienas ir kailas un aukstas, lauku baznīcu zvani savām vecā laika skaņām visai grūti spēj sirdis sasildīt un tās kopā aicināt. Tādēļ arī tik reti dzirdam tos skandinām. Kam mājās daudz grāmatu, daudz gleznu vai citu skaistu mākslas darbu, ziedosim, dāvināsim daļu no tiem katrs sava pagasta biedrībai, katrs savai pagasta skolai.
  Sazināsimies, sarunāsimies viena pagasta piederīgie, kas dzīvo vēl dzimtā pagastā un kurus dzīve aizsaukusi prom no dzimtenes.
  Nebūs mums tautskolas, kas nebūtu pirmo gaišumu dzīves ceļā līdzi devusi simtiem un atkal simtiem skolnieku. Simts, divi un trīs simti tagad dzīvē savās vietās nostājušies, droši vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal atpakaļ savai vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tautas gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu uz šīm skolām.
  Savu atsaucību šim aicinājumam katrs, kas to vēlas, var izrādīt, tieši sazinādamies ar savas pagasta skolas skolotājiem, biedrībām, pagasta vecāko.
  Ir arī otrs ceļš un otra iespēja - var ņemt palīgā šajā gaismas nešanas darbā mūsu Kultūras fonda darbvedi. Kultūras fonds labprāt saņems pretim ziedojumus naudā, grāmatās un arī citās mantās, nosūtīdams tās uz norādītām vietām. Par ziedoto naudu, saskaņā ar norādījumu, Kultūras fonds iegādāsies uzdoto. Ja lielākiem mērķiem būtu uzkrājamas lielākas summas, Kultūras fonds labprāt uzņemsies šo summu uzglabāšanu līdz to izlietošanai nospraustam uzdevumam.
  Tāpēc atkrīt vajadzība dibināt komitejas atsevišķām skolām, biedrībām, pagastiem. Tai vietā stāsimies tūliņ pie darba un vēl šo pavasari, bet katrā ziņā pirms 15. maija, atminēsimies katrs savu pagastu, savu jaunības dienu biedrību, savas bērnības skolu.
  Tā rīkodamies mēs īsā laikā brīnumus izdarīsim kultūras celšanas darbā.
1935.gada 28. janvārī.
K. U l m a n i s, Ministru prezidents.
Draudzīgā aicinājuma fonda vēsture
  1993. gadā dibināts, sākotnēji īsteno izglītības programmas Vidzemē. Redzamākās personas, kas atbalsta fondu, ir Valsts prezidents Guntis Ulmanis un izglītības ministrs Jānis Vaivads, bet fonda darbības nenogurstošs veicinātājs joprojām ir tā priekšsēdētājs Jānis Endele (tajā laikā Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktors).
  1995. gadā Valsts prezidents nodibina reprezentatīvu padomi Draudzīgā aicinājuma ideju popularizēšanai. Tā darbojas gadu. Fonds sāk atbalstīt valsts mēroga izglītības programmas, notiek starptautisko olimpiāžu uzvarētāju godināšana.
  1999. gadā fonds iedibina Draudzīgā aicinājuma medaļu skolēniem, pedagogiem, izglītības mecenātiem, sabiedriskiem darbiniekiem un žurnālistiem.
  2000. gadā fonds iedibina ceļojošo "Draudzīgā aicinājuma balvu" skolām par sasniegumiem iepriekšējā mācību gadā, pirmajā gadā apbalvojot 18, turpmākajos - 30 Latvijas skolas.
  2002. gada 28. janvārī pirmo reizi Draudzīgā aicinājuma dienas sarīkojums notika Rīgā, Nacionālajā operā. DA fonda apbalvojumus saņēma skolēni, skolotāji, sabiedriskie darbinieki, mecenāti un žurnālisti. Koncertu svētkos sniedza operas un baleta mākslinieki.
  2005.gadā fonds iedibina ceļojošo Draudzīgā aicinājuma balvu Cēsu rajona skolotājiem par sasniegumiem olimpiādēs un konkursos visos līmeņos. Diemžēl, sakarā ar rojonu likvidāciju balva savu eksistenci izbeidz pēc 5 gadiem.
  2011.gadā fonds nodibina Draudzīgā aicinājuma balvu par skolu rezultātiem centralizētajos eksāmenos visām mācību iestādēm, kurās realizē vidējo izglītību. Skolas tiek vērtētas gan kopvērtējumā, gan atsevišķos mācību priekšmetos, gan to izaugsme. Balvas tika pasniegtas 10 gadus.

  Draudzīgā aicinājuma fonda statūti
1.nodaļa.Nodibinājuma nosaukums.
1.1. Nodibinājuma pilns nosaukums latviešu valodā ir Nodibinājums “Draudzīgā aicinājuma fonds” (turpmāk tekstā-Nodibinājums). Nodibinājuma pilns nosaukums angļu valodā ir “Friendly Appeal foundation” .
2.1. nodaļa.Nodibinājuma mērķi.
2.1. Nodibinājuma mērķi ir:
  2.1.1. popularizēt Draudzīgā aicinājuma ideju;
  2.1.2. dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktivitātes.
2.2. Nodibinājuma galvenie darbības uzdevumi:
  2.1.1. ārvalstu izglītības sistēmas izzināšana un pieredzes apmaiņa;
  2.1.2. dažādu vienreizēju izglītības, kultūras un sporta mērķprogrammu realizācija Latvijā un ārpus Latvijas;
  2.1.3. atsevišķu ilgtermiņa izglītības, kultūras un sporta mērķprogrammu realizācija Latvijā un ārpus Latvijas;
  2.1.4. dažādu sistemātisku ilgtermiņa izglītības, kultūras un sporta mērķprogrammu realizācija Latvijā un ārpus Latvijas.
3. nodaļa.Mantas nodošana Nodibinājumam.
3.1. Nodibinājuma manta ir sabiedriskās organizācijas “Draudzīgā aicinājuma fonds” manta, naudas līdzekļi. Nodibinājums pārņem visas sabiedriskās organizācijas “Draudzīgā aicinājuma fonds” saistības, tiesības un pienākumus.
3.2. Nodibinājuma dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma bankas kontā.
3.3. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek sastādīts pieņemšanas- nodošanas akts.
3.4. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.
4. nodaļa.Nodibinājuma līdzekļu izmantošanas kārtība.
4.1. Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
4.2. Ja Nodibinājumam nodotās kustamās vai nekustamās nav tieši izmantojamas Nodibinājuma mērķu sasniegšanai un Nodibinājuma administratīvajai darbībai, valde organizē šo lietu pārdošanu izsolē. Iegūtie līdzekļi tiek nodoti Nodibinājumam un izmantoti Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. Izsolē nav tiesību piedalīties Nodibinājuma dibinātājiem, dalībniekiem, valdes locekļiem, kā arī to radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei.
5. nodaļa.Nodibinājuma darbības termiņš.
5.1.Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
6. nodaļa.Nodibinājuma mantas sadales kārtība Nodibinājuma likvidācijas gadījumā.
6.1. Lēmumu par Nodibinājuma kārtību pieņem dibinātāju sapulce. Likvidāciju veic valdes locekli, ja likumā nav noteikts citādi.
6.2. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru pieprasījumu apmierināšanas un likvidācijas izdevumu segšanas, likvidators sagatavo slēguma finanšu pārskatu un nodod vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.
6.3. Jautājumu par to, kurai tieši biedrībai vai nodibinājumam ir nododami līdzekļi, izlemj valde.
7. nodaļa.Nodibinājuma pārvalde.
7.1. Nodibinājuma pārvaldes institūcija ir valde.
7.2. Valde sastāv no trim valdes locekļiem. Valdi uz 3 gadiem ievēl vai ieceļ dibinātāji ar vienkāršu balsu vairākumu, klātesot vairāk par pusi no faktiskā dibinātāju sastāva. Dibinātāju sapulci sasauc valde vai vismaz viens dibinātājs. Ja laikus izsludinātā sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad 14 dienu laikā tiek sasaukta atkārtota sapulce, kura ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo dibinātāju skaita, ja tajā piedalās vismaz viens dibinātājs.
7.3. Ja visi Nodibinājuma dibinātāji ir beiguši pastāvēt, lēmumu par valdes iecelšanu un atcelšanu ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem personas, kuras ziedojušas mantu pēdējā kalendārā gada laikā pirms sapulces (ja ziedojumi nav veikti ilgāk par gadu pirms sapulces, ziedotāju sapulcē lēmumu ir tiesīgi pieņemt 10 ziedotāji, kas hronoloģiskā secībā pēdējie ir veikuši ziedojumus). Attiecībā uz ziedotāju sapulci piemērojami 7.2. punktā minētie noteikumi.
7.4. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar Nodibinājuma statūtiem.
7.5. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar Nodibinājuma darbību, cik tālu tas nav citas institūcijas ekskluzīvā kompetencē. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Nodibinājumu atsevišķi.
8. nodaļa.Revidents.
8.1. Nodibinājuma finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl dibinātāji vai ziedotāji, ievērojot statūtu 7.2. un 7.3. punkta noteikumus. Revidents tiek ievēlēts uz 3 gadiem.
8.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
8.3. Revidents:
  8.3.1. veic Nodibinājuma mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  8.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
  8.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
  8.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9. nodaļa.Grozījumu izdarīšana statūtos.
9.1. Valde ir tiesīga izdarīt grozījumus Nodibinājuma statūtos, izņemot statūtu punktos par Nodibinājuma mērķi, līdzekļu iegūšanu no izsoles rezultātā atsavinātās Nodibinājuma mantas, Nodibinājuma darbības termiņu, Nodibinājuma pārvaldi.
Statūti apstiprināti: 2017. gada 27. aprīlī, Cēsīs

Nodibinājuma valde “Draudzīgā aicinājuma fonds” valde:
/2017. gada 27. aprīlī/
  • Dace EGLĪTE
  • Jānis ENDELE
  • Inga RUHMANE

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ]