Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]

JAUNUMI
STIPENDIĀTI
NOLIKUMS
PIETEIKUMS
FOTOGALERIJA
Projekts relizēts no 2015. līdz 2019.gadam

Draudzīgā aicinājuma fonda „SKOLĒNU STIPENDIJAS”
NOLIKUMS
Mērķis:

stimulēt skolēnu vēlmi iegūt augstvērtīgas zināšanas, celt savu intelektuālo līmeni, veicināt radošās domas attīstību gan ikdienas mācību procesā, gan piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabieriskajās aktivitātēs.

Vieta:

bijušā Cēsu rajona administratīvā teritorija.

Laiks:

projekta darbības laiku nosaka zietotāji.

Dalībnieki:

bijušās Cēsu rajona administratīvās teritorijas vidusskolu (turpmāk – skola) skolēni.

Vadība (komisija):

projektu organizē un vada pa vienam pārstāvim no Draudzīgā aicinājuma fonda (DAF), Vītolu fonda (VF) un ziedotājiem.

Stipendijas:

stipendijas apmēru, stipendiantu skaitu (tajā skaitā sadalījumu pa skolām) un stipendijas piešķiršanas laiku nosaka ziedotāji. Komisija nosaka stipendiju piešķiršanas kritērijus. DAF organizē stipendiju izsludināšanu un apkopo stipendiantu pieteikumus.

Stipendiju pieteikšana:

stipendijai var pieteikties katrs skolēns, kurš izpildījis komisijas noteiktos kritērijus. Skolēns izpilda pieteikuma anketu, kura atrodama DAF mājas lapā www.konkurss.lv sadaļā „DA fonda skolēnu stipendijas” un nosūta elektroniski (bez paraksta).

Datu pareizību par visiem savas skolas skolēniem apstiprina skolas vadība, kā arī nosaka stipendiju kandidātu prioritāro secību DAF mājas lapā www.konkurss.lv sadaļā „DA fonda skolēnu stipendijas” un nosūta elektroniski (bez paraksta).

Vērtēšana:

Komisija izvērtē kandidātu sasniegumu atbilstību projekta prasībām. Galvenais uzsvars tiek likts uz skolēnu zināšanām mācību darbā. Vērtēts tiek:

1) sekmju vidējā atzīme (gadā vai pusgadā);

2) rezultāti starptautikajās olimpiādēs un konkursos (1.vieta - 7 punkti, 2.v. - 6 p., 3.v. - 5.5 p., atzinība - 5  p., dalība - 4.5 p.);

3) rezultāti valsts un atklātajās olimpiādēs, zinātniskajos lasījumos un konkursos (1.v. - 4 p., 2.v. - 3.5 p., 3.v. -3 p., atzinība - 2.5 p.);

4) rezultāti novada olimpiādēs un konkursos (1.v. - 2  p., 2.v. - 1.5  p., 3.v - 1 p.);

5) sasniegumi vienā priekšmetā dažādu līmeņu olimpiādēs un konkursos tiek vērtēti ar augstāko iegūto vērtējumu;

6) sasniegumi olimpiādēs tiek vērtēti pēdējā kalendārā gada ietvaros.

Papildus komisija vērtē arī citas aktivitātes (mūzika, kultūra, sports uc) un īpašas pazīmes (daudzbērnu ģimene, bārenis, invalitāte), piešķirot 1 vai 2 punktus.

Līgumu slēgšana:

Komisija izvērtē skolēnu pieteikumus un pieņem lēmumu par stipendiju piešķiršanu. DAF tos paziņo skolēniem, kā arī nosaka līgumu slēgšanas laiku un vietu.

Stipendiāti paraksta anketu, norāda SEB bankas kontu un nosūta to DAF Pūces ielā 2, Cēsīs.

DAF organizē svinīgu pasākumu - VF līgumu slēgšanu ar skolēniem un sertifikātu izsniegšanu.

DAF un VF sadarbība:

DAF noslēdz ar VF sadarbības līgumu, vienojoties par administratīvajiem izdevumiem. Līgumus ar skolēniem par stipendiju izmaksu administrē VF.


Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

www.konkurss.lv